maandag, 26 februari 2007

zeldzame vissoorten in de noordzee

 

In de zuidelijke Noordzee komen, naast de in detail behandelde soorten, vele andere soorten vis voor, die echter zelden worden gevangen of waargenomen. Deze zeldzaamheden behoren grofweg tot vier groepen. De eerste groep bestaat uit soorten die thuishoren in de koude, noordelijke wateren en vooral in de winter terecht komen in de zuidelijke Noordzee. De tweede groep bestaat uit warmwatervissen, die meestal in de zomer worden waargenomen en de derde groep bestaat uit de nu zeldzame groep van vissen die leven in zee, maar de rivieren optrekken om te paaien. De vierde groep zijn vissen die met ballastwater mee zijn gekomen.

Gasten uit koudere streken

Er is een groep vissen die leven in de diepere, koudere wateren in het uiterste noorden van de Noordzee, de noordelijke Atlantische Oceaan en/of de IJszee. Nu en dan komen deze soorten, als 'gast' ook terecht in de zuidelijke Noordzee. Het gaat dan bijvoorbeeld om de groenlandse haai, de scherpsnuit (een vleet-achtige rog), de zandrog, de kaardrog, de draakvis (een echte diepzeevis), de grote zilversmelt, de grenadiersvis (ook een diepzeesoort), de heek, de zilverkabeljauw, de blauwe wijting, de lom, de blauwe lang, de gewone leng, de parelvis, de scharretong, het witje, de heilbot en de dikrugtong. De pollak en de koolvis zijn ook bewoners van de noordelijke Noordzee. Jonge exemplaren komen, vooral in de winter, regelmatig in de zuidelijke Noordzee terecht. De heek en de driedradige meun komen zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden de Noordzee binnen.

 

 

 

Toestand


In de kustzone (tot 20 meter diep) komen meer zeldzame vissen voor dan in de open Noordzee. In de figuur is dat weergegeven door een zeldzaamheidsindex per kwadrant van 10 bij 10 mijl. Dat is de som van de zeldzaamheidswaarden van alle vissoorten die in dat kwadrant voorkomen. Hoe hoger deze waarde, hoe meer zeldzame soorten daarin voorkomen. De relatief warme en voedselrijke kustzone heeft een belangrijke functie als kinderkamer voor een aantal soorten.

 

Technische toelichting


De kaart betreft de gehele Noordzee en niet alleen het Nederlands Continentaal Plat. Bij de analyse zijn 124 vissoorten betrokken die gezamenlijk de visgemeenschap van de Noordzee vormen. Dwaalgasten zijn niet meegenomen.

De kaart geeft de bijdrage per kwadrant van 10 bij 10 mijl aan de 'totale zeldzaamheid' voor de Noordzee. De berekeningswijze is als volgt. Van alle soorten in de Noordzee is eerst de zeldzaamheid berekend. Deze zeldzaamheid is hoger naarmate een soort in minder kwadranten voorkomt en het totaal aantal opgeviste individuen lager is. De waarde per kwadrant per soort is het product van de zeldzaamheidswaarde maal het aantal individuen van de soort in het kwadrant gedeeld door het totaal aantal opgeviste individuen van die soort in alle kwadranten. Vervolgens zijn voor elk kwadrant de waarden van de aanwezige soorten opgeteld. Deze som is weergegeven in de figuur. De kaart beslaat de periode 1969-1999. De gegevens zijn afkomstig van vangsten van onderzoeksvaartuigen.

18:01 Gepost door johan in goede vis! | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vis, soorten vis, noordzee | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print |

De commentaren zijn gesloten.