woensdag, 14 maart 2007

onze zee

De Noordzee mag dan, in vergelijking met de oceanen, een kleine ondiepe plas zijn, ze is zeer rijk aan leven. Het water en het sediment herbergen een grote verscheidenheid aan dieren en planten. De Noordzee is ook een gevoelig ecosysteem dat onder zware druk staat van intense menselijke activiteiten zoals visserij, zand- en grindwinning, scheepvaart, olie- en gaswinning, toerisme en industrie. De hele Noordzee wordt omringd door dichtbevolkte, sterk geïndustrialiseerde landen. Ook het deel dat onze Belgische kusten bespoelt, vormt hierop geen uitzondering, integendeel.

De OSPAR Conventie is een internationaal akkoord ter bescherming van de Noordoost-Atlantische oceaan, door 15 landen en de Europese Unie getekend in 1992 in Parijs. De OSPAR Commissie ziet toe op de uitvoering van dit akkoord en bracht in 2000 het Quality Status Report uit. Dit rapport beschrijft de huidige gezondheidstoestand van verschillende Noordoost-Atlantische gebieden.

In de Noordzee worden, volgens het rapport, de belangrijkste problemen gevormd door de gevolgen van de visserij, de aanvoer van schadelijke stoffen en het overmatig aanrijken van de zee met voedingsstoffen (eutrofiëring).

Enkele van de drukst bevaren scheepvaartroutes van de wereld doorkruisen onze Noordzee. Het ecosysteem wordt dan ook bedreigd door olievervuiling die kan gaan van kleine occasionele oliebezoedeling tot grote olievlekken door o.a. ongevallen met schepen.

Naast de rijkdom van onze kust aan levende organismen zijn er ook nog de mineralen. Zand en grind worden ontgonnen voor de bouwindustrie. Ook de baggerwerkzaamheden mogen niet vergeten worden. Hoewel het hier enkel een verplaatsing betreft van materiaal van de ene plaats naar de andere, mogen we de fysische effecten en de eventuele contaminatie bij storting van gebaggerd materiaal uit de havens niet minimaliseren.

Naast de industrieën in de kustzone en de economische activiteiten die op zee worden uitgeoefend, is ook het toerisme en de recreatie een belangrijke sociaal-economische activiteit. De Belgische kust is een grote toeristische trekpleister voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers. Jaarlijks bezoeken ongeveer 30 miljoen mensen onze kust, waarvan er zo'n 17 miljoen blijven overnachten. Dit heeft natuurlijk ook een effect op de duinen, de stranden en het water.

Wetende dat het niet mogelijk is om de menselijke activiteiten te verwaarlozen bij het beheer van het Noordzee ecosysteem, moeten we een goede balans vinden tussen beide luiken en deze in stand houden.

20:18 Gepost door johan in onze noordzee | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noordzee | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print |

dinsdag, 06 maart 2007

tsunami waarschuwingssysteem

Om in de toekomst beter voorbereid te zijn op een tsunami wordt er een waarschuwingssysteem gebouwd in de Indische Oceaan. Een zelfde soort tsunami-waarschuwingssysteem bestaat al in de Stille Oceaan. Het is aangelegd nadat in 1946 een aardbeving bij Alaska een tsunami veroorzaakte die 165 mensen het leven kostte. De meeste doden vielen duizenden kilometers verderop in Hawaï.

In het begin bestond dit systeem alleen uit een netwerk van seismische meetstations en waterpeil-meters. De seismische stations meten aardbevingen en uit die gegevens kan worden vastgesteld hoe zwaar een aardbeving is en waar hij precies heeft plaatsvonden. De waterpeil-meters zijn gewone zeespiegelhoogte-meters die enkele kilometers uit de kust liggen. Zij meten een tsunami als hij dicht bij de kust komt. Om er zeker van te zijn of een gemeten aardbeving een tsunami had veroorzaakt, moest men wachten op een teken van de waterpeil-meters. Dit systeem kon wel de aardbevingen meten en de tsunami vlak bij de kust, maar niet hoeveel tsunami-energie zich verplaatst naar verder gelegen gebieden. Hierdoor waren drie van de vier meldingen vals alarm.

De werking van een tsunami waarschuwingssysteem.bron: Reformatorisch DagbladDrie jaar geleden is het oude systeem verbeterd met zes nieuw ontwikkelde tsunami-sensoren. Deze sensoren liggen op de bodem en kunnen een tsunami midden op de oceaan opmerken. Het zijn een soort weegschalen die de druk van het water op de zeebodem meten. Als er een tsunami-golf voorbij komt, neemt de hoeveelheid water boven op de sensor toe en wordt er een toename in de druk gemeten. De weegschalen zijn zo nauwkeurig dat ze zelfs op 6000 meter diepte een tsunami-golf van een centimeter kunnen opmerken. Golven die ontstaan door schepen of wind worden niet gemeten omdat die een veel kortere golflengte hebben. Wanneer de sensor een tsunami meet, wordt er vanaf de zeebodem een akoestisch signaal doorgeven naar een boei aan het wateroppervlak. De boei geeft de informatie via een satelliet door naar een station aan land, van waaruit de kustplaatsen gewaarschuwd zullen worden.

Het installeren van een tsunami-waarschuwingssysteem is slechts een gedeelte van de benodigde voorbereiding voor een toekomstige ramp. Het is ook heel belangrijk om een goed communicatiesysteem te hebben om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen aan de kust te bereiken. Ook moeten de kustbewoners informatie krijgen over wat ze moeten doen als er een tsunami-waarschuwing gegeven wordt. In landen rond de Stille Oceaan staan er borden op het strand met de tekst: “in het geval van een aardbeving, ga naar hoger gelegen gebied of landinwaarts”. Evacuatieroutes zijn met bordjes en pijlen aangegeven en er worden regelmatig tsunami-oefeningen gehouden.

Een tsunami-waarschuwingssysteem had veel mensenlevens kunnen redden in de Indische Oceaan. Maar het werkt alleen voor gebieden die ver van het epicentrum van de aardbeving liggen. Voor Atjeh waar de tsunami enkele minuten na de aardbeving al op de kust sloeg, zou de waarschuwing te laat zijn gekomen.

Waarschuwingsbord voor tsunami-gevaar aan de westkust van de V.S.Tsunamis in de Noordzee
Ook in Europa komen tsunamis voor. Het risico is het grootst in gebieden waar vaak aardbevingen voorkomen, zoals in Griekenland en Italië. In de Noordzee komen maar weinig aardbevingen voor en daardoor is het risico dat er een tsunami ontstaat ook erg klein. Uit de geschiedenis zijn slechts twee tsunamis bekend in de Noordzee:

Op 6 april 1580 vond een aardbeving van ongeveer 6.2 op de schaal van Richter plaats in het Nauw van Calais. De aardbeving werd gevoeld in Nederland, België, Engeland, Duitsland en noord Frankrijk. Het veroorzaakte een 4 meter hoge tsunami die de noord Franse steden Calais en Boulogne overstroomde.

De tweede was niet eens een duidelijke tsunami maar een vreemde zeebeweging, midden op de Noordzee. De oorzaak was een aardbeving van 6.0 op de schaal van Richter. Dit gebeurde op 7 juni 1931 op de Doggerbank, een zandbank ten noordwesten van Nederland. De aardbeving werd in heel noord Europa gevoeld. Mensen die zich op dat moment op schepen bevonden vlak boven de Doggerbank zagen een golf. Maar er zijn geen overstromingen bekend.

Toch heeft er in het verleden ook een grote tsunami plaats gevonden op de Noordzee, ongeveer 7200 jaar geleden. In die tijd werd er nog niet geschreven en toch weten we dat de tsunami grote delen van de Noordzee kust overspoelde. Deze informatie komt uit de geologie. Tsunamis maken zand en soms ook stenen los van de zeebodem. Het water neemt dit samen met zand van het strand mee het land in. Nadat het water weer is verdwenen, blijft het zand achter op het land. Als het niet verdwijnt door erosie kan het bewijs van een tsunami heel lang bewaard blijven. Geologen kunnen dit bewijs gebruiken om het tsunami-risico te bepalen voor gebieden waar weinig bekend is over tsunamis in het verleden.

De 7200 jaar oude tsunami in de Noordzee is ongeveer 40 jaar geleden ontdekt door Engelse aardwetenschappers. Zij vonden een vreemd laagje zand tussen het veen in de vallei van de Forth rivier in Schotland. Eerst dachten ze dat dit zandlaagje was neergelegd tijdens het overstromen van de rivier. Maar al snel vonden ze hetzelfde laagje in verschillende andere gebieden langs de oostkust van Schotland. Bovendien zaten er in het zandlaagje schelpjes die aantoonden dat het zand uit de zee zou moeten zijn gekomen. Toen de ouderdom bepaald werd, bleek dat het laagje overal even oud was, 7200 jaar. Met deze informatie kwamen de geologen tot de conclusie dat het zandlaagje moest zijn neergelegd door een enorme stormvloed. Maar er bleven vragen. Waarom kon het geologische bewijs van een enkele storm over zo’n enorm gebied teruggevonden worden? Waarom was er maar een zandlaagje? Er waren toch veel meer zware stormen geweest op de Noordzee in de laatste 7200 jaar? En waarom was het geologisch bewijs van alleen deze ene storm bewaard gebleven?

Een doorsnede van de bodem in west Noorwegen. De licht gekleurde laag is neergelegd door de tsunami. Er zitten stenen en schelpen in en stukken veen die door de golf van het onderliggende veen zijn afgeslagen.bron: Bondevik, S., Mangerud, J., Dawson, S., Dawson, A., and Lohne, O. 2003. Record-breaking height for 8000-year-old tsunami in the North Atlantic. EOS 84, 289-2Klik op de afbeelding voor een grotere versie.Op hetzelfde moment ontdekten Noorse onderzoekers een enorme onderzeese aardverschuiving voor de kust van Noorwegen, die ze de Storegga verschuiving noemden. Deze onderzeese lawine heeft een breedte van 290 km en een volume van 5580 km3. Het is een van de grootste onderzeese verschuivingen die ooit ontdekt is. Eigenlijk zijn het drie aparte lawines. De oudste vond ongeveer 30.000 jaar geleden plaats en de tweede en de derde zijn tussen 8000 en 5000 jaar oud. Waarschijnlijk zijn ze gaan schuiven door aardbevingen. Alle drie de aardverschuivingen zijn zo groot dat ze enorme tsunamis moeten hebben veroorzaakt.

Het zandlaagje in oost Schotland werd toegeschreven aan de tweede lawine. Ook langs de Noorse kust werd op verschillende plaatsen een zandlaag gevonden van dezelfde ouderdom. Computermodellen van de tsunami samen met het geologisch bewijs lieten zien dat deze tsunami minstens 10 meter hoog moet zijn geweest in Noorwegen en ongeveer 6 meter in Schotland. De tsunami moet ook in zuidelijke richting de Noordzee ingetrokken zijn, maar tot nu toe is er nog geen bewijs van in Nederland gevonden. Tijdens het aanleggen van een tunnel in Amsterdam is er wel een laag met schelpen ontdekt. Even werd gedacht dat deze afkomstig was van de Storegga tsunami. Maar toen de ouderdom van deze laag bepaald werd bleek hij veel jonger te zijn.

Van de geologie weten we dus dat er een grote tsunami in de Noordzee heeft plaatsgevonden in het verre verleden. Waarschijnlijk heeft hij ook de kust van Nederland overspoeld. Het is mogelijk dat er opnieuw een tsunami in de Noordzee zal voorkomen, maar de kans is heel erg klein. Een tsunami-waarschuwingssysteem is daarom niet nodig in de Noordzee.

De Storegga verschuiving is het gestreepte gebied tussen Noorwegen en IJsland. De cirkels geven aan waar geologisch bewijs van de tsunami is teruggevonden.bron: Stella Kortekaas, proefschriftStella Kortekaas promoveerde in 2002 in Engeland op een onderzoek naar het geologisch bewijs van tsunami's. Ze deed daarna twee jaar onderzoek naar tsunami's in Griekenland aan het Nationaal Seismologisch Instituut in Athene en is nu werkzaam in Frankrijk.

20:25 Gepost door johan in onze noordzee | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zee, tsunami, gevaar, waarschuwing | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print |